רצט

כי לא מחשבותי מחשבותיכם. על דרך עינה בדרך כחי. כי יש אדם שהולך תמיד בדרך ה', ואינו מגיע אצלו ית' מפני שעושה מעשים טובים בלא דחילו ורחימו. אבל כשעושה בדחילו ורחימו אז הוא נעשה אחדות עמו ית', ע"ד הדבק במדותיו, ואז הוא כביכול משנה רצונו ית', [כפי] שמה שהוא רוצה הקב"ה רוצה. וזהו צדיק מושל ביראת אלקים. כמו חתיכת שאור שמחמיץ כל העיסה, כך הוא משנה רצונו, כי הוא אחדות עמו ית'. וזהו כי לא מחשבותי מחשבותיכם, מפני מה לא מחשבותי מחשבותיכם, כי לא דרכיכם דרכי, כי אין אתם מתנהגים בדרכי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יב, ב.

כי לא מחשבותי מחשבותיכם – ישעיה נה, ח. ענה בדרך כחי – תהלים קב, כד. ואינו מגיע אצלו ית' כו' – ראה תקו"ז ת"י כה, ב. הדבק במדותיו – ראה שבת קלג, ב. סוטה יד, א. צדיק מושל גו' – ש"ב כג, ג. ראה מו"ק טז, ב. זח"א מה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שמה שהוא רוצה כו' – ראה סי' ס ד"ה והנה נמשיל, ובהערות שם.