ש

שרפים עומדים ממעל לו, פי' הם העובדים את הש"י בהתלהבות. ממה הם עומדים במדריגה הזאת, מכח שהם חושבים תמיד ממעל. הכל מה שנעשה ממעל לו, ר"ל כמו שמתנהג בו כך מתנהג למעלה, על דרך דע מה למעלה ממך. אם נתעורר הצדיק באהבה, נתעורר כביכול הקב"ה באהבה, ואם ביראה וכו'ט.

וזהו אפתח בכינור חידתי. שהקב"ה שמים ושמי השמים לא יכלכלוהו, וצמצם שכינתו בתוך האדם. ואמרו חכמי המחקר שכשעושים כינור קטן במשקל שוה עם הגדול, כשמנגנים בקטן נשמע (קולו בגדול) [קול הגדול]. והש"י ברא את האדם בצלמו, והוי ככנור קטן, ומעורר בכל מעשיו את השכינה. ולפיכך צריך שיעשה הכל לשם שמים כדי שלא לעורר אותה לבטלה ח"ו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יג, א. לקו"א מא, א.

שרפים עומדים ממעל לו – ישעיה ו, ב. כמו שמתנהג בו כך כו' – ראה זח"א רי, ב. שם רמד, א. זח"ב קפד, ב. דע מה למעלה ממך – אבות פ"ב מ"א. אפתח בכינור חידתי – תהלים מט, ה. שמים ושמי השמים לא יכלכלוהו – ע"פ מ"א ח, כז. והש"י ברא את האדם בצלמו – בראשית א, כז.

-----  שולי הגליון  -----

ט) ראה לקמן סי' שמ נ"א לסימן זה.

-----  הערות וציונים  -----

לקמן בסי' שמ באו"א.

שרפים . . הם העובדים הש"י בהתלהבות – ראה סוף סי' נב.

כמו שמתנהג בו כך מתנהג למעלה כו' – עיין סי' קלד ובהערות שם.

דע מה למעלה ממך – ראה סי' תפ. כש"ט סוף סי' קמה.