שא

שש כנפים לאחד, בשש מדריגות עובדים להקב"ה. בשתים יכסה פניו, כי עיקר עבודת ה' באהבה ויראה. ואיתא שהקב"ה ברא את האדם כדי שיעשה מלבוש לעולם העליון. ויש שעובדים להקב"ה באהבה ויראה פנימיות, שמבינים שהקב"ה רב ושליט ואוהב אותנו [נ"א: ואוהבים אותו], והוא (נעשה) [עושה] מלבוש לפנימיות של הכל. וזהו בשתים, באהבה ויראה, יכסה, עושה כיסוי, פניו, פי' הפנימיות.

ויש שעובדים מצד אמונה. כי מאמינים שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו, עושה [נ"א: עושים] מלבוש לעולם האמונה. וזהו [ובשתים] יכסה רגליו, כי רגלים נקראים אמונה, כמו על רגל עומדים והרגל מעמיד כל הגוף כך האמונה מעמיד כל העבודה, שאם לא יאמין בהקב"ה עבודתו לאו עבודהי. ולכן נקראת האמונה מזה הטעם רגלים כי היא חיזוק כל דבר. וזהו בשתים יכסה, עושה כיסוי, רגליו, לעולם האמונה, ובשתים יעופף, בזה האהבה והיראה מעופף ממדריגה למדריגה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יג, א. לקו"א מא, א.

שש כנפים לאחד גו' – ישעיה ו, ב. בשתים יכסה פניו – שם. רב ושליט – זח"א יא, ב. מלא כל הארץ כבודו – ישעיה ו, ג.

-----  שולי הגליון  -----

י) בלקו"א נ"א: וזה בשתים יכסה רגליו, דאמונה נקראת רגלים, כמו שהגוף עמידתו על ידי הרגלים כך האמונה עמוד כל העבודה, שאם לא יאמין בהקב"ה וב"ש אין עבודתו כלום.

-----  הערות וציונים  -----

השוה סי' שמא לנו"א.

מאמינים שהקב"ה מלא כל הארץ כבודו – ראה כש"ט סי' לט ד"ה וביאר. שם ריש סי' פ.

רגלים נקראים אמונה – ראה לקמן סי' שב ושמא. לקו"י סי' סד פט, קנח. וראה אוה"א כד רע"א נו"ה נקרא רגלים ע"ש כל מי שאין לו אמונה בידוע כו'. ושם לב, א (בכתבי קודש כח, ג) ד"ה בחי' דדים. וראה כתבי קודש כח, ב.

והרגל מעמיד כל הגוף כך האמונה כו' – ראה תניא, אגה"ק ריש סי' א. וראה לקו"י סי' סד, פט, קמח.