שח

ושמועהיז טובה תדשן עצם. על דרך [שאמרו רז"ל] ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים. כמו אדם ששבע מחמת תענוג, כך הקב"ה מתענג ממעשיהם של ישראל. תדשן [עצם], פי' [מדשן ו-] מענג את העצמות של הכל, [והוא הקב"ה]. וזהו פי' נעריצך, פירוש לשון חוזק, כביכול (אז) [אנו] מחזקים [נ"א: מחזיקים] אותו יתברך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' ג (סוף סי' ב). אוה"א יט, א.

שמועה טובה גו' – משלי טו, ל. ישראל מפרנסין כו' – זח"ג ז, ב. נעריצך – סידור, נוסח הקדושה. נעריצך . . לשון חוזק – ראה תהלים פט, ח.

-----  שולי הגליון  -----

יז) במקבילות אין דרוש זה באנפא נפשיה אלא המשך וסיום סי' שז דלעיל, דשם מתחיל וזהו ושמועה טובה כו'.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רצד ושם בהערות ד"ה ישראל.