שיג

או יאמר חכמות בחוץ תרונה. פי' אימתי חכמתו חשובה, כשהוא עוסק בחכמתו בחוץ, דהיינו הקליפות. פירוש שמעלה משם ניצוצות, חכמה זו תרונה אז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, א (סי' פז).

חכמות בחוץ תרונה – משלי א, כ.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' נא, וסי' צז ד"ה וז"ש.