שטו

כי תורה חדשה מאתי. כי הנה ידוע באורייתא ברא קב"ה עלמא. והנה יש בעולם עור בשר וגידין ועצמות. ומוכרח [הוא] שיש גם כן בתורה כל זה. כי בהכרח שיהיה בפועל מה שיש בנפעל, כי כח הפועל בנפעלכא.

והנה התורה היא קומה שלימה, עור ובשר גידין ועצמות. עו"ר נקרא קליפות דאורייתא. בש"ר נקרא [נ"א: על דרך] מי שמיגע עצמו על התורה טועם בה טעם בשר. גידין (ע"ש) [ע"ד] ויג"ד להם [שאמר להם] דברים הקשים כגידין. ועצמות, [פי'] התורה עצמה [נ"א: עצמיות התורה] לא נתגלה עדיין. כי הנה כל התורה מלוקט מאנשים צדיקים, מאדם (ועד) [ו-]נח ואבות ומשה, שהישרו השכינה במעשיהם, וזהו תורה שלימה. אבל בהירות (עצמות) [עצמיותה] לא נתגלה עדיין עד שיבוא משיח צדקינו בב"א, ויבינו את הבהירות עצמו [נ"א: ויבינו את בהירות עצמיותה]. וזהו תורה חדשה מאת"י פי' מעצמיות.

וזה (שראה) [שניבא] יחזקאל, שהוא ראה את בנין העתיד, התחיינה העצמות [האלה], פירוש העצמיות של התורה, ויאמר אלהים אתה ידעת. ר"ל, אם התקשרות יהיה ממך אז יהיה מושג ומובן העצמיות. והסוד הוא למה באמת אינו מובן עתה העצמיות של התורה [ואין משיגים אותה], ולמה הוא כך. אך לפי שאין עתה התורה אלא רק מה שנלקח מבני אדם, קצת תורה נלקחה מלבן, ר"ל מהסיפורים שלו, וקצת מסיפורי בלעם, וקצת מסיפורי שאר בני אדם הכתובים בתורה. אך לעתיד יהיה התקשרות הקב"ה בתורה, ועתידין אנו להשיג גם העצמיות. וז"ש כי [תורה חדשה] מאתי תצא (תורה), ולא כמו שהוא עתה שהתורה אינה רק הסיפורים כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כי תורה . . כח הפועל בנפעל: לקו"י לא, ג (סי' רנ). והנה התורה כו' . . פירוש העצמיות של התורה: מדל"י ו (ו). אוה"א לח, ב. ואמר כו': לקו"י שם.

כי תורה חדשה מאתי – ראה ויק"ר יג, ג ע"פ ישעיה נא, ד. באורייתא ברא כו' – זח"א ה, א. גם כן בתורה כל זה – זח"א קלד, ב. מי שמיגע עצמו כו' – עירובין כא, ב. ויג"ד – יתרו יט, ט. דברים הקשים כגידין – שבת פז, א. יחזקאל שהוא ראה את בנין העתיד – יחזקאל פ"מ ואילך. התחיינה העצמות האלה – יחזקאל לז, ג. ואמר [ה'] אלקים גו' – שם. תורה מאתי תצא – ישעיה נא, ד.

-----  שולי הגליון  -----

כא) עד כאן בלקו"י, ומכאן ואילך ממשיך שם בנ"א: אך כי באמת יש כל אלה בתורה. כי פשטיות התורה הוא סוד עור. ובשר התורה על דרך מ"ש בגמרא (עירובין כא, ב) על פסוק (קהלת יב, יב) ולהג הרבה יגיעת בשר, בכל פעם שהוא לומד טועם בו טעם בשר. וגידין הוא מרומז בפסוק (יתרו יט, ג) ותגיד לבני ישראל, כמ"ש רש"י שם. אך העצמות של התורה אין אנו יכולין להשיג עתה, רק לעתיד. וזה סוד הפסוק ביחזקאל התחיינה העצמות האלה, ויאמר (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

עור ובשר גידין ועצמות כו' – ראה כתבי קודש כד, ד ושמועה טובה נט, ב: יש עור שהוא פשט שעדיין הם מרומז בקליפות התורה כמעשה לבן ודומה לו, ואח"כ ההוגה בה טועם טעם בשר, ואח"כ העלים דברים שקשין כגידין, ואח"כ עצמו [והן עצמיות] התורה, וליחזקאל נתגלה עצמיות [התורה] [ולכן כתיב ותקרב] עצם אל עצמו.

בהירות עצמיות התורה לא נתגלה עדיין עד שיבוא משיח כו' – ראה כש"ט סי' פד ד"ה ותירץ.

אתה ידעת ר"ל אם התקשרות כו' – ע"פ ידעת לשון התקשרות (ראה תקו"ז תס"ט צט, א).

קצת ד"ת נלקחה מלבן כו' – ראה בהערות לסי' פא.