שטז

עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. הוי ליה למימר בני. אך מי שיש לו עבד הוא מפאר את העבד במלבושים נאים ופאר התפארות לאדון, ובזה נתלהב לב העבד לאהוב את רבו כי מפאר אותו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

עבדי אתה ישראל גו' – ישעיה מט, ג.

-----  הערות וציונים  -----

אתפאר . . במלבושים נאים כו' – ראה קדושת לוי ס"פ נח ד"ה וירח: השי"ת מתפאר בישראל כנאמר ישראל אשר בך אתפאר דאמר הצדיק ר' בער ז"ל אתפאר מלשון התלבשות מלשון ויתפרו עלי תאנה ע"כ דבריו.