שיח

החכם עיניו בראשו. פירוש כל מה שהוא רואה בעיניו הוא מסתכל בראשו, פי' בשרשו. כי כל דבר מה שיש בעולם הכל יש להם שורש בעולם העליון כנודע. נמצא מזה ההסתכלות עליהם הוא מקשר ומיחד הבורא ית' עליו, והוא בבורא ית', להורות כי מלא כל הארץ כבודו רב ושליט שרשא דכל עלמין. וזהו ראשית חכמה יראת ה', יראה מכח בושה, להעלות מכל המדות והתנועות להשי"ת כנזכר, בגין דאיהו רב ושליט. ואם לאו, ח"ו הוא נרגן מפריד אלוף, אלופו של עולם. וגם כל התנועות צריך שיהיה עושה אותם ביראה ובבושה, כי הוא עושה ממש בכחו יתברך, המחשבה מעולם המחשבה, הדיבור מעולם הדיבור, כי בצלם אלהים נעשה. לכן צריך שיהיה לו יראה ובושה שהוא מעורר את העולם העליון ממש כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

החכם עיניו בראשו – קהלת ב, יד. כל דבר כו' שורש בעולם העליון – ראה זח"א קנו רע"ב. פרדס רמונים שכ"ב פ' א-ב. ראה לעיל הנסמן בריש סי' קנז. מלא כל הארץ כבודו – ישעיה ו, ג. בגין דאיהו רב ושליט כו' – זח"א יא, ב. ראשית חכמה גו' – תהלים קיא, י. יראה מכח בושה – ראה תקו"ז ה, ב. נרגן מפריד אלוף – משלי טז, כח. אלופו של עולם – זח"ג טז רע"ב. שם לא, א. כי בצלם אלקים נעשה – ע"פ בראשית א, כז. נח ט, ו.

-----  הערות וציונים  -----

החכם עיניו בראשו כו' – ראה סוף סי' רו.

כי כל דבר כו' יש להם שורש בעולם העליון כנודע – ראה ריש סי' קנז. וסי' ר ד"ה והנה כשעלה.

כי הוא עושה ממש בכחו יתברך – ראה מדל"י סי' לח (מא).

מחשבה מעולם המחשבה הדיבור מעולם הדיבור – ראה מדל"י סי' לט (מב).