שכב

פירוש הפסוק לדעת בארץ דרכך. [לדעת כמו וידע האדם], לשון זיווג. [פירוש, אנו מתפללים להשי"ת שיזווג עם הארץ. וזהו לדעת בארץ, פירוש השכינה, דרכך, לשון זיווג], כי ביאה אקרי דרך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' כד (כח). אוה"א מח, א (95).

לדעת בארץ דרכך – תהלים סז, ג. לשון זווג – בראשית ד, א. תקו"ז תס"ט צט, א. בארץ פי' השכינה – ראה זח"א נ, ב. זח"ב יב, א. ביאה אקרי דרך – קידושין ב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

פירושו נראה דליהוי יחוד קוב"ה ושכינתיה.