שכד

הנה ה' רוכב על עב קל. פירוש [הנה] ה' רוכב על אותו אדם שכשעושה איזה עבירה אליו היא עבה וחמורה, אף שהיא קלה בעצם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' קד (קטו). אוה"א מט, א.

הנה ה' רוכב גו' – ישעיה יט, א.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר משמועה טובה סט, א ד"ה בגמ' במקום שבע"ת עומדין (והזכיר שם פירוש הבעש"ט עה"פ אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון, מבלי לפרשו, ופי' הובא בדמ"א ס"פ ויקרא ושם פ' בלק רד"ה ויש עוד עיי"ש).