שכז

ויוציאנו ה' ממצרים [וכו'], זו גילוי שכינה. כי במלך שכולו טוב איך (נ"א אי"ן) שייך דין אצלו, אבל אם עושים כלום לבניו [מחמת אהבת בניו] עושה דין. וזהו מ"ש את היד הגדולה, אהבה, אשר עשה ה' במצרים, זהו דינים שבתוך האהבה, וזהו ביד חזקה, שבתוך אהבה. ובמורא גדול, [דיש לדקדק] למה כתיב גדול, דהא [מורא הוא] די"ן נוקבא, והוה ליה למימר גדולה. אך כי כאשר היא בבית בעלה אינה בושה להיות תמיד עמו [ומגלות מדותיה]. ולכך כתיב לשון זכר, להורות שהיא תמיד עם בעלה. וזהו גילוי שכינה, [ר"ל] שיש התגלות [המדות] בשכינה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קכה (קלד). אוה"א נד, ב.

ויוציאנו ה' ממצרים [ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול] – כי תבוא כו, ח. [ובמורא גדול] זהו גילוי שכינה – הגדה של פסח. את היד הגדולה גו' – בשלח יד, לא. היד הגדולה אהבה – ראה זח"ג רכז, ב. שם רמו, ב. ראה תקו"ז ה, א. שם ת"ל עג, ב. דינים . . ביד חזקה – ראה זח"ג רכז, ב. שם רמו, ב. ראה זח"ב נט, ב. די"ן נוקבא – זח"ג יד, א.

-----  הערות וציונים  -----

כי כאשר היא בבית בעלה כו' לשון זכר – להעיר מריש סי' י ד"ה והנה איתא ובמ"מ שם.