שכח

הילוכך תהא בנחת עונג קרא לשבת כדת נפש משיבת. משל למלך שהיו לו ב' בנים והיה אוהבם מאוד, ושלחם אל מדינת הים ללמוד דרך ארץ, ונתן להם הון רב על הדרך. ובאו עליהם ליסטים וגזלו מאתם כל אשר היה בידם. ובאו אל מדינה אחת שהפרנסה שם מצויה, וכל משא ומתן יכולים לעשות שם בריוח גדול על חד תלת, אך לא היה להם במה להתעסק שם. והיו חוטבין עצים, והיה להם למשל שכר לכ"א ה' זהובים ליום, וצורך יציאתםלא היה ג"כ עשרה זהובים ליום. והנה אחד מהם היה חכם, והיה חושב מה יהיה התכלית והסוף כאשר אוציא כל שכרי על אכילתי, במה אבוא אל אבי המלך. מה עשה, היה מקמץ ומספיק את עצמו בזהוב אחד ליום, והיה יותר מקמץ עד שהרויח הרבה והיה לו סך גדול. ולא עוד, אלא שגם נעשה סוחר גדול בקי בכל משא ומתן בעולם, וקיבץ הון רב ועתיק. ואחיו הב' היה כסיל ואכל כל שכרו שהרויח, ולא היה בידו מאומה. והנה אחיו החכם, בראותו שאין לאחיו מאומה, היה חס עליו ונתן לו סך רב משלו שיעסוק גם הוא במשא ומתן. והלך הכסיל כדרכו והתחיל במשא ומתן גדול שלא בהדרגה, ומתוך שלא הורגל בשום משא ומתן תיכף במשא ומתן הראשון הפסיד הכל.

והנה גם החכם לפעמים היה מפסיד במשא ומתן גדול. אך החכם, להיותו בקי בכל משא ומתן בעולם, כשראה שאינו מועיל משא ומתן הגדול התחיל במו"מ הקטן, כי היה יודע בטוב העולם. אבל לא כן הכסיל. והנה החכם הנזכר כשהתחיל פעם ב' במו"מ הקטן, הלך במדרגה כמו בראשונה והרויח הון רב. ואז עסק במו"מ גדול כמו בראשונה, ויותר נתעשר כפלים מכמו שהיה. ובא אצל אביו עם הון עתיק ואבנים טובות ומרגליות, והיה לאביו שמחה גדולה עד מאוד, א' שהביא הון רב, ועוד יותר מזה שנתחכם בכל חכמות ובכל מו"מ. אבל הבן הכסיל בא בעירום ובחוסר כל, כי כאשר הפסיק במשא ומתן הגדול לא הרויח מאז והלאה אף פרוטה אחת, כי לא היה בקי להתעסק מעט בהדרגה. וכשבא לפני המלך גירש אותו מפניו, ואמר לו ריקה היה לך ללמוד ממעשה אחיך החכם.

והנמשל, הנשמה היא בן המלך, ושלח אותה לעוה"ז עולם המעשה לסגל מצות ומעשים טובים. אך כשבא לעולם הזה נשכח ממנו מה שלמד בעולם הבא. ואחר כך כשהחכים הבין כי תאוות עוה"ז אינו כלום נגד תענוג עוה"ב, מה שהיתה רגילה להתענג בהיותה תחת כסא הכבוד. ומכח זה עזב תענוגי עולם הזה ואוכל רק כדי חיותו, והוגה בתורת ה' תמיד ועוסק במצות ובמע"ט, ועולה ממדריגה למדריגה. ואח"כ אפילו כשאירע לפעמים שהוא נופל ממנה, הוא עובד להשי"ת במדריגה הקטנה, כי הוא בקי בכל דרכי עבודה אף כשהוא בעולם הקטנות. כי השי"ת מנסה אותו בכל דרכיו ובכולם עמד, והולך ממדריגה למדריגה עד שהוא בא למדריגה עליונה יותר משהיה לו קודם (חסר).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

הילוכך תהא בנחת כו' – זמירות לשבת, מה ידידות מנוחתך.

-----  שולי הגליון  -----

לא) כלומר לשניהם ביחד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רה-א. וראה כש"ט סי' קלט ובהערות שם. וכן שם סי' עז וקג.