של

אשריכם זורעי על כל מים. ר"ל בין בהרהורים טובים או בהפוכים הם עולים ומעלים לעבודת הבורא ית' כנודע ענינו. והנה הם באים מצד הסתכלות הנרמזת במלת שו"ר, או מצד גסות החומר הנרמזת במלת והחמו"ר. [וזהו משלחי רגל השור והחמור, ר"ל ששולחים ההרגל שעל ידי שור וחמור].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמא (קמט). אוה"א ס, א.

אשריכם זרעי גו' [משלחי רגל השור והחמור] – ישעיה לב, כ. הסתכלות הנרמזת במלת שו"ר – ע"פ בלק כד, יז. רגל . . ההרגל – ראה לקו"ת להאריז"ל פ' שמות שלהי ד"ה ויקם.

-----  הערות וציונים  -----

הם באים מצד הסתכלות – ראה במ"ר י, ב העינים רואות והלב מהרהר.

הנרמזת במלת שור – ראה סוף סי' מד וסי' תס.

ובהסתכלות חיוב – ראה סי' רו.

גסות החומר הנרמזת במילת והחמו"ר – ראה חדושי אגדות למהר"ל בכורות ה, ב. ובספרו גבורות ה' פכ"ט.

רגל . . ההרגל – ראה כש"ט סי' נז וקמא.