שלא

או יאמר, כי נודע אש ומים הם סוד חימום לדבר מצוה, והכל נכלל במים. וזהו זה לעומת זה וגו', מים מתוקים מים ארורים חסר כי מן המים משיתיהו, שהיה למעלה מן המים. בסוד מים מרומז מש"ה מלגאו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ס, ב.

זה לעומת זה גו' – קהלת ז, יד. מים מתוקים מים ארורים – ראה זח"ב ו, ב. תקו"ז ת"ס צג, ב. כי מן המים משיתהו – שמות ב, י. מש"ה מלגאו – ראה תקו"ז תי"ג כט, א.

-----  הערות וציונים  -----

כי מן המים משיתיהו כו' משה מלגאו – ראה מאור עינים ליקוטים ד"ה נון שערי בינה נבראו. ולהעיר מגבורות ה' למהר"ל פי"ח.