שלד

טעמה כי טוב סחרה וגו'. יובן ע"פ מה שאמרו רז"ל וירא אלהים את האור כי טוב לגונזו לצדיקים לעתיד לבוא. והנה נאמר כי אין מחסור ליראיו וגו' ודורשי ה' (וגו') [לא יחסרו כל טוב]. נמצא כי מי שיש לו מדת היראה אינו חסר מכל טוב. והטעם מפני שהוא מושרש במדת יראה הנקרא (אשת חיל) [אשה] יראת ה'. והמדה הנזכרת נקראת אוצר בית ה' [כמ"ש יראת ה' היא אוצרו], ושם הוא גנוז הטוב [נ"א: ובאוצר גונזין כל טוב], ולכן אין מחסור ליראיו. וזהו טעמה, פירוש החזיקו במדת היראה [וטעמו אותה], ותזכו לטובה הגנוז שם. וזהו כי טוב סחר"ה, פירוש מסבבת וסוחרת, כי טוב הגנוז בתוכה [נ"א: וסוחרת טוב הגנוז בתוכה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י ריש סי' קפח (קצה). אוה"א עא, ב.

טעמה כי טוב סחרה גו' – משלי לא, יח. שאמרו רז"ל וירא כו' – חגיגה יב, א. וירא אלקים את האור גו' – בראשית א, ד. טוב לגונזו – זח"א מה, ב. כי אין מחסור ליראיו – תהלים לד, י. ודורשי ה' גו' – שם יא. אשה יראת ה' – משלי לא, ל. אוצר בית ה' – יהושע ו, כד. יראת ה' היא אוצרו – ישעיה לג, ו. ראה תקו"ז תכ"ח עב, ב. סחרה פי' מסבבת – ע"פ שבת יג סע"א.

-----  הערות וציונים  -----

ותזכו לטובה הגנוז שם – להעיר מזח"א ח רע"א.