שלה

לא תירא לביתה משלג. [איתא בזוהר דמנה דינין מתערין. פי'] אי"ק בכ"ר גל"ש וכו', והנה בכ"ר הוא שני לאי"ק, ונקרא בכ"ר לשון ראשון, על שם ראשית חכמה [יראת ה'], שהוא ראשון במספר. והראשון שבכולם [לית מחשבה תפיסא בה כלל ו]אינו בכלל מספר כידוע. לכך השני נקרא בכ"ר [שהוא בכר לאביו]. ועל כן הם אותיות שניות ביחידות ובעשירות ובמאות, שהוא משנה למלך המחבר המלך והעם. כי לפני הב' היא א', מלך שאין לו תפיסה, כי לפני א' מה אתה סופר. ואחר אותיות בכ"ר הם אותיות גל"ש, שהוא שג"ל נוקבא, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' קפח (קצו). אוה"א עא, ב.

לא תירא לביתה משלג – משלי לא, כא. איתא בזוהר כו' – זח"ג י סע"ב. זח"א קנא, א. זח"ג סה, א. וראה זח"ג סד סע"א אי"ק בכ"ר גל"ש – ראה זו"ח אחרי מח, ג. פרדס רמונים שכ"ג פ"א ערך אי"ק. ע"ח שכ"ד פ"ו. ראשית חכמה – תהלים קיא, י. והראשון שבכולם אינו בכלל מספר – זח"א לא רע"ב. השני נקרא בכ"ר – (חכמה) תקו"ז תי"ד ל, א. א' מלך כו' – (כתר) תקו"ז תמ"ב פא, ב. שם ת"ע קטו, א. לפני א' מה אתה סופר – ס"י פ"א מ"ז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' כז וסי' נג, ובהערות שם.