שלו

פירוש הפסוק כי שבע יפול צדיק וקם. ר"ל כי האדם צריך לילך בכל הז' מדות של השבירה ולהעלות משם ניצוצות, ומחמת זה יש לאדם זה עלייה גדולה. וזהו שכתוב וקם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ד (סי' רנג). אוה"א עד, א.

כי שבע יפול צדיק וקם – משלי כד, טז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רמח ד"ה והנה כשהצדיק. ועיין סי' תנא ובהערות שם.