שלז

רמז הפסוק וללו"י אמר. פי' וללוי, אדם שהוא דבוק בהשם יתברך, אמ"ר, פירוש השם יתברך [בעצמו] אומר לו התורה, ואינו צריך ליגע הרבה בעצמו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ד (סי' רנד). אוה"א עד, ב.

וללו"י אמר – ברכה לג, ח. וללוי . . שהוא דבוק – ע"פ ויצא כט, לד ותיב"ע שם.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לרמזי תורה פ' ברכה.

להעיר מברכות לב, ב מתוך שחסידים הם כו', והגירסא שניה בירושלמי שם פ"ה ה"א ע"י שהיו חסידים כו'.