שלח

איש אזור עור אזור במתניו. על פי מ"ש רז"ל בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כתנות או"ר באל"ף, לפי שרבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה, ולא היה בתורתו בחינת עו"ר כידוע. ובאליהו לא היה גם כן בחינת עו"ר, כי היה זך ומזוכך, וזהו אזור עור וכו', ר"ל שלא היה לו רק חגורה של עור, אבל בגוף לא היה בחינת עור, רק בחינת אור זך ובהיר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ג (סי' רמז) אוה"א עה, ב.

איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו – מ"ב א, ח. בתורתו של ר"מ כו' – בר"ר כ, יב. שר"מ היה מאיר כו' – עירובין יג, ב. ובאליהו . . כי היה זך ומזוכך – ראה רמב"ן אחרי יח, ד. ע"ח של"ט שלהי פ"א.

-----  הערות וציונים  -----

בתורתו של ר"מ כו' – ראה סי' ה ובהערות שם.

ובאליהו . . זך ומזוכך כו' – ראה כש"ט סי' שנו ובהערות שם מע"ח של"ט פ"א.