שלט

עד מתי עצל תשכב. ר"ל שיש כמה בני אדם שיושבים [ועוסקים] ושונים כל היום מעוטפים בטלית ותפילין, אך הוא רק מצות אנשים מלומדה, ואינו יודע עיקר העבדות. וזה כמעט גרוע מבעל עבירה. כי בעל העבירה פתאום יכול לבוא לו התעוררות גדולה ויעשה תשובה גמורה, ויתחרט על העבירות שעבר, ויעבוד להשי"ת בעבודה גמורה ובהתלהבות גדולה. אבל זה האדם אשר הוא צדיק בעיניו, ודומה לו כאלו עשה כל העבודה המוטלת עליו, וזה האדם לא יכול לבוא לעולם לידי מדריגה גדולה וטובה, כי הוא חושב שעבודתו הוא בשלימות, ובאמת הוא רחוק מאתו יתברך ומעבודתו כרחוק מזרח ממערב. חסר הסיום.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ב (סי' רמה). אוה"א עו, א.

עד מתי עצל תשכב – משלי ו, ט. מצות אנשים מלומדה – ע"פ ישעיה כט, יג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קפט וסי' רכב, ובהערות שם.