שמ

שרפים עומדים ממעל לו. פירוש [שרפים עומדים] הם הצדיקים שבוער בלבם אהבת הבורא יתברך, הוא מחמת שממעל לו, על דרך דע מה למעלה – ממך תדע. כי האדם הוא חלק אלוה ממעל, וכשהוא מדבק מחשבתו למעלה יכול לידע מה שנעשה למעלה, כי כל הדברים הנעשים למעלה עוברים במחשבתו, כמ"ש רשב"י ע"ה אנא סימנא בעלמא. פירוש כל המדות שמתעוררים למעלה הם מתעוררים למטה בצדיק. וזהו פירוש שרפים עומדים ממעל לולה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רכט). אוה"א עז, ב. לקו"א מא, א.

שרפים עומדים ממעל לו – ישעיה ו, ב. דע מה למעלה ממך – אבות פ"ב מ"א. חלק אלוה ממעל – איוב לא, ב. אנא סימנא בעלמא – זח"א רכה, א.

-----  שולי הגליון  -----

לה) ראה לעיל סי' ש נ"א לסימן זה.

-----  הערות וציונים  -----

לעיל סי' ש באו"א.