שמא

בשתים יכסה פניו. פירוש בשתים, באהבה ויראה, והם ב' כנפים שמגביהים המצות למעלה, יכסה פניו, פירוש עושה מלבושים לפנימיות, והוא מדריגות גדולות כי הוא יודע פנימיות של כל הדברים.

ויש מדריגה אחת שאינו יודע בפנימיות, רק הוא עושה דבר מחמת האמונה, והוא מדריגה קטנה. והוא מדריגת רגלים, כי הם העמדה של הדבר. אם כן כשהוא עושה מצות הוא עושה מלבוש לבחינת הרגלים, שהם נצח והוד.

ויש מדריגה אחרת, והיא בחינת עיבור, שאין לו האמונה ברובהלו רק הוא משתוקק לזה. והוא פירוש בשתים יעופףלז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רל). אוה"א עז, ב. לקו"א מא, א.

בשתים יכסה פניו – ישעיה ו, ב. באהבה ויראה והם ב' כנפים – תקו"ז ת"י כה, ב. הרגלים שהם נו"ה – ראה תקו"ז יז, א.

-----  שולי הגליון  -----

לו) בלקו"י: האמונה בתוכה, ונראה שצ"ל בתוכו.

לז) לעיל סי' שא נ"א לסימן זה.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' שא ובהערות שם.