שמב

מלא כל הארץ כבודו. פירוש [כבודו מ]לשון לבוש, כמו ותחת כבודו ייקד וגו'. ור"ל שהשי"ת כביכול מלובש אפילו בכל הגשמיות. וזהו מלא כל הארץ כבודו, אפילו בגשמיות כבוד ה', [פירוש] לבושו, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ג (סי' רכב). אוה"א עז, ב.

מלא כל הארץ כבודו – ישעיה ו, ג. ותחת כבודו ייקד גו' – ישעיה י, טז. ראה פרש"י שם ע"פ שבת קיג סע"א.

-----  הערות וציונים  -----

מלובש אפילו בכל הגשמיות כו' – ראה סי' רלט ובהערות שם. רג"כ סוף סי' תלד.