שמג

צדיק מושל (ב)יראת אלהים, פירוש מושל במלכות. כי האדם שהוא צדיק נקרא כביכול בעלה דמטרוניתא, וזה סוד משה איש האלהים, וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, א (סי' רלג). אוה"א עח, א.

צדיק מושל יראת אלקים – ש"ב כג, ג. במלכות – תקו"ז ו, א. שם תל"ג עז רע"א. זח"ג קח, א. האדם שהוא צדיק כו' בעלה דמטרוניתא כו' – ע"ח שמ"ב (שער כללות אבי"ע) פ"ד. שער הגלגולים הקדמה יח. וזה סוד משה איש האלקים – שם. ראה זח"א רלו, ב. משה איש האלקים – ברכה לג, א.

-----  הערות וציונים  -----

בעלה דמטרוניתא – יראת אלקים דא מלכות, כנסמן במ"מ, ודא מטרוניתא (זח"ג בר"מ כ, א) דאיהי שכינתא (זח"ג רל, א).