שדמ

לשמרך מאשה זרה. פירוש הקליפה נקראת אשה זרה, שהם מצפים לינוק מאדם שיעשה עבירה ויהיה להם חיות ממנה. לכך נקראת אשה זרה, שהיא מקבלת חיות ממנה. וכתיב אשה יראת ה', שהיא הקדושה שמצפה גם כן לאדם (כביכול) [כדי] שתקבל ממנו חיות מן המצות שיעשה. והחילוק שבין זו לזו, כי בקדושה יש [בו] דכר ונוקבא, כי הקדושה נותן לו כח לעשות מצות, ומצפה לקבל הארה ממנו, אבל הקליפה היא מקבלת ואינה נותנת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ג (סי' רכה). אוה"א עח, א.

לשמרך מאשה זרה – משלי ז, ה. הקליפה נקראת אשה זרה – זח"א קכב סע"א. שם קעב, ב. אשה יראת ה' – משלי לא, ל. הקליפה היא מקבלת – ראה זח"ב קכח, א.

-----  הערות וציונים  -----

עיין סי' תו ד"ה האומר.