שמו

ופרוס [עלינו] סוכת שלום. הכוונה הוא [דרך משל], אם יש לאדם תענוג מהאב, וחפץ האב להיות לבנו תענוג יותרלח, אזי אין הבן יכול לקבל זה התענוג. כן בשבת התענוג מתפשט, אזי אנו מתפללים שנוכל לקבל התענוג, דהיינו צמצום שיצמצם עצמו שיתפשט ברוחב ולא שירד. ועיין הכוונה במשנת חסידים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כ, ב. כתבי קודש ל, ד.

ופרוס עלינו סוכת שלום – תפילת השכיבנו בערבית. הכוונה במשנת חסידים – שם מס' ערבית לשבת ספ"ב. שם פ"ג א-ז.

-----  שולי הגליון  -----

לח) בכתבי קודש: כשאדם רוצה להיות לו תענוג (יותר מבנו) [יורד לבנו].

-----  הערות וציונים  -----

בשבת התענוג מתפשט – להעיר משבת קיח, א (נחלה בלי מצרים), ומאור עינים ר"פ ויקהל. וראה זח"א מח, א.