שמז

הוא אמר ויהי. אמ"ר הוא לשון לבוש, כמו בצע אמר"תו, ויה"י, כל מקום שנאמר ויה"י אינו אלא לשון צרה. ר"ל האין סוף רצה להלביש את עצמו כדי שנקבל טובו [ובהירתו], היה צריך ויה"י, צמצום, ואח"כ פירוש מלבוש, לבושי מדע.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב. כתבי קודש לא, ב.

הוא אמר ויהי – תהלים לג, ט. בצע אמר"תו – איכה ב, יז. כל מקום שנאמר ויה"י כו' – מגילה י, ב. ויק"ר יא, ז.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לחלק תהלים.

בכתבי קודש: בשם אלקי רב ב"ש. וצ"ע אי קאי על הבעש"ט או הרה"מ. ראה במבוא הערה 5.

ויהי כל מקום כו' ר"ל כו' – ראה סוף סי' ב (ד"ה ואפשר) ובהערות שם.

כדי שנקבל טובו ובהירתו – ראה ע"ח ש"א סוף ענף ג. וראה לעיל סוף סי' קפג וסי' שנח.