שמח

והחכמה מאין תמצא. ר"ל מי שעושה עצמו כאי"ן הוא דבוק באי"ן העליון, והאי"ן משפיע לי"ש והוא חכמה. וזהו חכם מ"ה הוא אומר, ר"ל [אומר] מה הוא, ר"ל שאינו בעיניו לכלום, ומזה משיג החכמה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב. כתבי קודש ל, ב.

והחכמה מאין תמצא – איוב כח, יב. והאי"ן משפיע לי"ש והוא חכמה – ראה בהערות. חכם מ"ה הוא אומר – הגדה של פסח.

-----  הערות וציונים  -----

בשמועה טובה נז, א בקיצור: החכמה מאין תמצא, ר"ל מי שהוא בעיני עצמו כאין אז ישיג השגת חכמה עליונה.

ר"ל מי שעושה עצמו כאי"ן כו' – ראה סוטה כא, ב. וראה סי' שכג ד"ה ונחזור, וסי' שפז-ג.

הוא דבוק באי"ן העליון – ראה סי' רצו.

לי"ש והוא חכמה – ראה סי' צה ד"ה ויובן. סי' קיח ד"ה והנה מקובל. סי' שנא. ועיין בהערות לסי' א ד"ה החכמה.

ומזה משיג החכמה – ראה סי' צז ד"ה וזהו. סי' שנא. רג"כ סי' רעז-א ד"ה וזהו. סי' שע.