שמט

כע"ס בחיק כסילים ינוח. הטעם דהכ' מרמז על הכתר. והע' היא מרמז על אם הבנים, לכן היא גי' ע' שהוא כולל כל הז' מדות. והס' הם ששה מדות. ומדת חכמה ליכא, שאם הוא כועס מסתמא הוא אומר שהוא י"ש, אבל החכמה מאי"ן תמצא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב. כתבי קודש ל, ב.

כע"ס בחיק כסילים ינוח – קהלת ז, ט. דהכ' מרמז על הכתר – זח"ג רנה, ב. רמג רע"א. רמז רע"א. רפ, ב. אם הבנים – תהלים קיג, ט. (שהיא בינה, זח"א קנד, א. פרדס רמונים שכ"ג פ"א ערך אם. פע"ח שער נפילת אפים פ"ה). והס' הם ששה מדות – פע"ח שער הזמירות פ"ד. שם שער חג המצות פ"ז. ומדת חכמה ליכא כו' – ראה פסחים סו, ב. החכמה מאי"ן תמצא – איוב כח, יב.

-----  הערות וציונים  -----

שאם הוא כועס מסתמא כו' – ראה שערי קדושה להרח"ו ח"א ש"ב. להעיר מתניא, אגה"ק ריש סי' כה.

החכמה מאין תמצא – ראה סי' שמח.