שנ

בדעתו תהומות נבקעו. ר"ל כי ההבנה הוא מה שמבין דבר מתוך דבר, ודעת הוא אחר השכל וההבנה, כי כבר יוד"ע כדת מה לעשות. ובזה הדעת נגלים הב' מוחין שלמעלה, והב' מוחין נקראים תהומות, ובזה נבקעו, ר"ל נתגלו. וזהו בד"עתו תה"ומות נבקעו כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כג, ב. כתבי קודש לא, ג.

בדעתו תהומות נבקעו – משלי ג, כ. ההבנה . . שמבין דבר מתוך דבר – חגיגה יד, א. זח"ב רעו, ב. וזהו בד"עתו כו' – ראה זח"ג רפט סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----

ודעת הוא אחר השכל וההבנה – ראה שערי אורה להרי"ג ש"ה (ערך דעת).

ובזה הדעת נגלים הב' מוחין שלמעלה – להעיר משער מאמרי רשב"י, שלהי ביאור פ"ק דסד"צ (קלז, א-ב).