שנא

(ו)החכמה תחיה (את) בעליה. כי אין להשיג החכמה אלא אם כן עשה עצמו כאי"ן מוחלט, ואז הקב"ה שולח לו חיות מכח החכמה שהוא כנגד חיה. והחכמה נקרא י"ש, ובמה יש התחברות י"ש באי"ן. על כרחך יש איזה ממוצע ביניהם ואיזה התקשרות נעלם. וזהו [סוד] הצירוף של אר"ץ, הא' הוא מרומז על אי"ן, והר' על ריש דרגין, והתחברות הוא ע"י צדיק.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כג, ב. כתבי קודש לא, ג.

החכמה תחיה בעליה – קהלת ז, יב. החכמה שהוא כנגד חיה – ראה זח"א (ס"ת) עט סע"ב. פע"ח שער ר"ח פ"ג. לקו"ת-טעה"מ ריש פ' מצורע. והחכמה נקרא י"ש – זח"ג רלט, א. שם רנז, ב. והתחברות הוא ע"י צדיק – ראה זח"א לא סע"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' שמח ובהערות שם.