שנד

עקב ענוה יראת ה'. ר"ל ענוה היא עקב של יראת ה', כי היא אחר היראה הרוממות, כי אינה יכולה להיות בתמידות, רק כל דבר שבקדושה אחר שמסתלק נשאר שם רושם, והוא רשימו. נמצא כי הענוה אחר היראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, א.

עקב ענוה יראת ה' – משלי כב, ד. ענוה . . אחר היראה הרוממות – ראה זח"ג קמה סע"א. תקו"ז ה, ב. ר"ח שער האהבה פי"א. כל דבר שבקדושה כו' – פרדס רמונים שי"ד פ"א. ע"ח של"ד פ"ג. שם ש"ד ספ"ג. שמ"ז פ"ו. של"ה, תול"א בית ה' ד"ה ואז יתברר.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' תיד. וראה תקו"ז ה, ב.