שנה

(ותפארתך) [ותפארתו] עבור על פשע. ר"ל כי כמו שהתינוק אשר אוחז בזקן האב, אף על פי שאין זה דרך ארץ, אפילו הכי יש להאב התפארות מזה הדבר בעצמו [נ"א: יש להאב תענוג מזה הדבר בעצמו ומתפאר]. וידוע כי האין סוף ב"ה כולו טוב, (ומחשבות) [ומחשבתו] הקדושה הוא בטוב. רק כשמוחל עונות בישראל [נ"א: בית ישראל] אזי במחשבתו הקדושה [זה העון] ומתלבש מחשבתו בזה העוון ומוחל לו. אף על פי שאין זה דרך ארץ מהבן שבעבורו יתלבש האב בזו המחשבה, אפילו הכי, תפארתך, ר"ל התפארות, הוא אצלך עבור על פשע, כשאתה (מתלבש) [מלביש] מחשבתך בפשע, ונושא עון, פירוש העוון הוא נושא [לך] כביכול.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לא, ב.

ותפארתו עבר על פשע – משלי יט, יא. נושא עון ועובר על פשע – מיכה ז, יח.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' תנו ד"ה ונחזור.

העוון הוא נושא – ראה בהערות לסי' קז ד"ה המדה.