שנו

זכרתי לך חסד נעוריך. פי' אעשה לך האהבות רעות שיהיו בבחינת זכר, ר"ל שתלמוד אהבת רוחני מאהבת וחשקת הגשמיים. נמצא כי זה משפיע בזה, ר"ל אהבת רעות משפיע ברוחניות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, א.

זכרתי לך חסד נעוריך – ירמיה ב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

שתלמוד אהבה רוחני מאהבת וחשקת הגשמיים – ראה סי' רו, רנה ד"ה וידוע, שיז, שלו ותסה-א. ובענין העלאת חשקת הגשמיים עיין כש"ט סי' סג וסד. וראה לקמן סי' תא ד"ה אמנם, וריש סי' תטז.