שנז

ורב חסד. מכח גודל האהבה נתגדל הצמצום. לכן כתוב בכתבי האר"י זלה"ה ששם הוא גבורה, כי הצמצום הוא גבורה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, ב. כתבי קודש כא, ד.

ורב חסד – כי תשא לד, ו. כתוב בכתבי האר"י זלה"ה כו' – ע"ח שי"ח פ"ה. מבו"ש ש"א ח"א פ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' א ובהערות שם, ולקמן סי' שנח.