שנח

כי שמש ומגן ה' אלהים. כי מחמת גודל אהבתו יתברך לבריאת העולמות, וראה שאין העולם יכול לקבל בהירתו, אז מחמת אהבה צמצם עצמו כביכול, כדי שיוכלו לקבל בהירתו, כדאיתא בגמרא כד הוי רחימנא עזה אפותיא דספסירא שכיבנא. נמצא כי מחמת אהבה בא הצמצום, והצמצום הוא שורש של אלהי"ם. וזהו פירוש הפסוק כמו שמש ומגן (ה' אלהים) שאין מקבלים אור השמש אלא ע"י מסך ומגן, כך ה' אלהים, לא היו יכולים לקבל בהירות הוי"ה אלא ע"י אלהי"ם.

ה' אלהי"ם הוא אהבה ויראה, אלא שאהבה מעוטף ביראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, ב. כתבי קודש כב, ג.

כי שמש ומגן גו' – תהלים פד, יב. כד הוי רחימנא עזה כו' – סנהדרין ז, א. והצמצום הוא כו' – ראה מבו"ש ש"א ח"א פ"א. הוי"ה אלהי"ם הוא אהו"י – ראה זח"ג רסז, ב. זח"ב צו, א.

-----  הערות וציונים  -----

מחמת גודל אהבתו כו' – ראה סי' שנז. וראה סי' א ובהערות שם.

וזהו פירוש הפסוק כי שמש כו' – ראה סי' י ד"ה כי, ובהערות שם.