שנט

דדיה ירווך בכל עת. כי עשה לה דדים במקום בינה, פירוש כי מבינה התחלקות המדות, והם ז' ימי הבנין. ויש י"ד עתים טובים וי"ד עתים רעים, וכשהוא רוצה להמתיק עתים הרעים יביא הכל אל הבינה ושם נמתק, כי שם יתפרדו כל פועלי און. וזהו פרוש דדיה ירווך בכל עת, כי בבינה הוא אחדות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מ, א.

דדיה ירוך בכל עת – משלי ה, יט. עשה לה דדים כו' – ברכות י, א. מבינה התחלקות המדות כו' – ראה זח"ב קסה, א. ויש י"ד עתים טובים כו' – קהלת ג, ב-ח. תקו"ז תס"ט קא, ד. יתפרדו כל פועלי און – תהלים צב, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' שפז-ג.

אל הבינה ושם נמתק – ראה סי' קצח.