שס

כה אמר ה' ליעקב אשר פדה את אברהם וגו'. כי רחמנות פודה את האהבה כנזכר. וא"ת לרבות שגם את יצחק פודה. וז"ש בתיקונים כולהו אסיין אתי לגבי האי חולה עד דייתי רעיא מהימנא וייתי לה תפוח וארחת בה ואתסיאת. פי' על דרך כי תפוח ג' גוונין אית ליה, לבן אודם וירוק, רמז לג' מדות אהבה ויראה ורחמנות, ורעיא מהימנא נקרא השכל. כי מה שאנו אוהבים אותו יתברך מפני שאנו מאמינים בו יתברך, והאמונה הוא מכח השכל, שאנו מבינים שיש מנהיג ומנהיג את העולם. לכך נקרא השכל רעיא מהימנא, שזן את האמונה. וכשבא השכל בא מכחו אהבה ויראה ורחמנות ואתסיאת כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מ, ב. לקו"א לא, א.

כה אמר ה' ליעקב גו' – ישעיה כט, כב. רחמנות כו' כנזכר – לעיל סי' קצג. וכן לעיל סי' ב ונז. וא"ת לרבות – ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה. וז"ש בתיקונים כולהו כו' – תכ"ה ע, ב. תפוח ג' גוונין אית ליה – זח"ג קלג, ב. שם רפו סע"ב. לבן אודם וירוק רמז לג' מדות כו' – ראה זו"ח יתרו לא סע"ג. ורעיא מהימנא נקרא השכל – ראה זח"ב רכא, א. זח"ב קיד, ב. זח"ג פב, א. שער הפסוקים פ' שמות ד"ה ויקם. ראה ע"ח, שער הכללים פי"א. שם של"ב ה"א.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קצג עיי"ש.