שסב

פירוש הפסוק האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. פירוש, כי נודע כי ד' עולמות הם שורש (המעשה) [המחשבה], והמחשבה, והקול, ודיבור. ונודע כי הוא יתברך ממלא עלמין, מלגאו כל עלמין, ומסבב כל עלמין, ולית אתר פנוי מיניה. ונמצא כי כשאדם מאמין בזה יכול לדבר כל הדיבורים, אפילו אינם דברי תורה, כי ידוע שהדיבורים הם מעולם הדיבור. אבל אדם שאין שם לבו על זה, רק שחושב שהשי"ת הוא למעלה בשמים והוא על הארץ, אינו רשאי לדבר דיבורים הרבה, כי אינו יכול לתקן הדיבורים. ועל דרך שאמרו רז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר. וזהו פירוש הפסוק כי האלקי"ם בשמים, פירוש כשאתה חושב כך, יהיו דבריך מעטים כנזכר.

(משם ס"ג בהיפוך ג"ס, ששם זה בגדלות).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קצא (רא). שם ס"ג כו': לקו"י ג, ד (סי' פ).

אלקים בשמים ואתה גו' – קהלת ה, א. ד' עולמות הם שורש כו' – ראה זח"ב רסב, ב. ע"ח שמ"ז פ"ב. ממלא עלמין כו' – זח"ג רכה, א. ולית אתר פנוי מיניה – תקו"ז תנ"ז צא סע"א. שם ת"ע קכב, ב. עם הארץ אסור כו' – פסחים מט, ב.

-----  שולי הגליון  -----

מ) המובא בסוגריים אינו במדל"י, אלא בלקו"י, ואין לו שייכות לכאן אלא הוא ענין בפ"ע. ומסתמא מפני זה הושם בסוגריים.

-----  הערות וציונים  -----

הובא ביושר דברי אמת פי"ט, ועיי"ש מש"כ בזה.

יכול לדבר כל הדיבורים כו' – ראה סי' תיא וסי' תל.

שחושב שהשי"ת הוא למעלה כו' – ראה סי' רטו ובהערות שם.

כשאדם מאמין בזה יכול לדבר כו' – להעיר מסוכה כא, ב שיחת חולין כו'. ראה סי' צז סד"ה וז"ש כי, וסי' שיז.

ועל דרך . . עם הארץ אסור לאכול בשר – ראה פרדס רמונים שכ"ד שלהי פ"י. ספר הליקוטים ר"פ בראשית ד"ה ויש עליה אחרת.

שם ס"ג בהיפוך ג"ס כו' – להעיר מזח"ג רמו, ב. מגלה עמוקות אופן ריג. וראה מש"כ בכתבי קודש לד, ג ד"ה וירא משה, בענין בס"ג הוא ג"ס.