שסו

רצה והחליצנו וכו'. פי' כי יש לפעמים שאנו לוקחים יראת הבורא יתברך מכח שאנו רואים שכל העולמות יראים ממנו ואוהבים אותו. נמצא כי אנו לוקחים מדתנו מהברואים. אבל בשבת קודש אנו לוקחים המדות מהבורא יתברך לבד, ואז אנו נחלצים מהברואים ודבוקים בהבורא יתברךמב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רנט). כתבי קודש לג, ג.

רצה והחליצנו וכו' – ברכת המזון לשבת. מכח שאנו רואים שכל העולמות כו' – ראה רמב"ם הלכות יסוה"ת פ"ב ה"ב. שם פ"ד הי"ב.

-----  שולי הגליון  -----

מב) נ"א בכתבי קודש: רצה והחליצנו. כי יש גבורות שלוקחים מגבורות אנשים. אבל בשבת עובדים להשי"ת מהיראה שלו. וזה החליצנו מהאנושיות, והבן.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' שעח עיי"ש.