שסז

שונא מתנות יחיה. פי' כי הנה הנשמות באים לעולם הזה כדי דלא ליכלו נהמא דכסופא במתנה. והנה כשאדם בעולם הזה אוהב מתנות, אז יכול הוא למות וליקח גם שם במתנה. אבל מי שהוא שונא מתנות יחיה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רס). כתבי קודש לג, ג.

שונא מתנות יחיה – משלי טו, כז. נהמא דכסופא במתנה – ירושלמי ערלה פ"א ה"ג.