שסט

ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת. פי' מי שהוא חכם, אף על פי שהוא עושה צרכי עצמו הוא עושה הכל בדעת, כלומר בדביקות השי"ת. ודע"ת הוא לשון התקשרות ודביקות, כמו ויד"ע אדם, וכן נאמר ד"ע את אלקי אביך, ר"ל התקשר והתדבק עם אלק"י אביך בתמידות בכל מעשיך. וכסיל יפרוש [אולת], כלומר אף על פי שהוא פרוש מהעולם ולומד תמיד, רק שלומד או מתפלל בלי דביקות והתקשרות, אולת היא לומז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רלז (רנ). אוה"א מב, א. כתבי קודש ו, ג. צוה"ר סי' צח.

ערום יעשה בדעת גו' – משלי יג, טז. ויד"ע אדם – בראשית ד, כה. ד"ע את אלקי אביך – דה"א כח, ט.

-----  שולי הגליון  -----

מז) בצוה"ר ואוה"א וכתבי קודש בקיצור: כל ערום יעשה בדעת. פירוש, מי שהוא חכם יעשה אפילו משא ומתן שלו בדעת. וכסיל, אפילו כשהוא פרנס או ראש [נ"א: פרוש מתאוות העולם, אעפ"כ] אולת הוא.

-----  הערות וציונים  -----

בנו"א בדמ"א פ' קדושים ד"ה אל תפנו: כמו שאמר הרה"מ המנוח מו"ה דוב בער זללה"ה כל ערום יעשה בדעת היינו אפילו עשיות גשמיות ואפילו ערמה שעושים הכל הוא בדעת קונו, כמו אביגיל [ראה מגילה יד, ב], וכסיל יפרוש היינו אפילו עושה דבר פרישות וקדושה אולת יחשב אע"פ שהוא דבר מצוה וחכמה כמו שנים שאכלו פסחיהם וכו' [ראה נזיר כג, א] ע"ש.

אף על פי שעושה צרכי עצמו כו' הכל בדעת כו' – ראה צוה"ר סי' צד (ובהערות שם). להעיר מרמב"ם הלכות דעות פ"ג. טושו"ע או"ח סי' רלא.