שעא

קהלת, שקיהל חכמות הרבה. ר"ל שקיבץ כל החכמות אלוהו"ת והקדושה מהשבירה. וסודמח השבירה הוא מרומז בפסוק הכל הבלמט, ורעו"ת הוא לשון שבירה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קהלת . . מהשבירה: מדל"י סי' רכב (רלד). וסוד השבירה כו': שם ססי' רכ (במהדורת תו"א צרפו לסוף סי' רלד).

קהלת – קהלת א, א. שקיהל חכמות הרבה – פרש"י שם. הכל הבל ורעו"ת [רוח] – קהלת א, יד. ורעו"ת הוא לשון שבירה – תרגום ומפרשים עה"פ.

-----  שולי הגליון  -----

מח) וסוד השבירה כו' אינו במקבילו במדל"י, אלא הוא שם בסוף סי' רכ (המובא לקמן סי' תצז).

מט) ע"פ סגנון הספר בכלל נראה שחסר כאן המשך הפסוק וצ"ל הכל הבל ורעות רוח, ורעו"ת (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----