שעב

השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. ר"ל שופטינו הם היצר טוב והיצר הרע, כמ"ש רז"ל צדיקים יצ"ט שופטן ורשעים יצה"ר שופטן. והם הב' מלאכים המלוים לאדם. וכשאדם מטיב מעשיו, מלאך הרע עונה אמן בעל כרחו כידוע, ואז שניהם הם השופטים אותו ומנהיגים אותו. וכן היה במעמד הר סיני, כי אז פסקה זוהמתן, והיו ב' השופטים שניהם כאחד טובים. ואנו מתפללים עתה השיבה שופטינו כבראשונה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ד (סי' קג).

השיבה שופטינו כבראשונה כו' – עמידה לימי חול. כמ"ש רז"ל צדיקים כו' – ברכות סא, ב. הב' מלאכים המלוים לאדם – זח"א קמד, ב. שם קסה סע"ב. וכשאדם כו' עונה אמן בע"כ – שבת קיט, ב. זו"ח רות פה, א. אז פסקה זוהמתן – שבת קמו, א.