שעג

ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שריא. ר"ל הקב"ה מקושר עם זה האדם שעושה את עצמו למ"ה, ר"ל ללא כלום, ולא עוד, אלא אפילו בחשוכא, כלומר אפילו כשהוא בין עניים הנקראים חשוכי"ם, הוא משפיל את עצמו [נגדם] מגודל הענוה, עם זה האדם הקב"ה מקושר. ואם תאמר שאפשר שאדם הזה באמת הוא נמי שפל הערך (כמוהו) [כמותם], ואם כן מה רבותיה בענוותנותיה, לזה אמר ונהורא עמיה שריא, ר"ל שהוא אדם גדול מאוד ואעפ"כ הוא משפיל עצמו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ד (סי' קא).

ידע מה בחשוכא גו' – דניאל ב, כב. ידע . . מקושר – ע"פ בראשית ד, א. למ"ה ר"ל ללא כלום – ע"פ בשלח טז, ז. עניים הנקראים חשוכי"ם – ביצה לב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' שצד. רג"כ סי' שמח ובהערות שם.

הקב"ה מקושר עם כו' – ר"ל ידע לשון חבור והתקשרות (תקו"ז תס"ט צט, א) כדאיתא בדוכתי טובא בספר זה.

אפילו כשהוא בין עניים כו' – להעיר מצוה"ר סי' יב וסי' מח.