שעה

אין כאלקינו הוא בעולם עשיה, שהוא כמו ספר שבוודאי אי אפשר לטעות. מי כאלקינו הוא בעולם היצירה, שאפשר חלילה לטעות, כמו אחר שטעה שראה מטטרו"ן וכו'. אך אני איני טועה כי מי כאלקינו. נודה לאלקינו הוא בעולם הבריאה, ששם אי אפשר לטעות מפני שקרובה לאצילות. ובאצילות אומר לנוכח אתה הוא אלקינ"ו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ב (סי' צו).

אין כאלקינו כו' – סידור בסוף תפלת השחר. אין כו' בעולם עשיה, מי כו' נודה כו' אתה כו' – סידור האריז"ל להר"ש שם (קיד, ב). אחר שטעה כו' – חגיגה טו, א.

-----  הערות וציונים  -----

בסידור האריז"ל להר"ש שם דבבא דברוך נגד אצילות שהוא ברוך מהא"ס כו' ובבא דאתה הוא נגד עולמות הנעלמים וכולהו אקרי א"ס וכו'.