שפא

ומועדים לשמחה. פי' מי שאינו הולך [נ"א: שרגיל לילך] במלבושים נאים, ופעם אחת לובש מלבוש יפה מאוד, אז יש לו שמחה גדולה. וכן הוא ביום טוב, שאז כל העולמות לובשים מלבושים יקרים רוחניים והשכליים, לכן השמחה מתרבה בהם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כתבי קודש כד, ג.

ומועדים לשמחה – עמידה דיו"ט.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באה"ת להצ"צ פ' פנחס ע' א'רג בתוס' ביאור. ולהעיר משו"ע או"ח ריש סי' תקכט בענין בגדי יו"ט. ולעיל סוף סי' פו.