שפג

להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. פי' כשאדם בבהירות, ר"ל בדביקות, חסדיך. ואמונתך בלילות, פירוש כשאדם לפעמים נופל ממדריגה והוא בחשיכה בענין הדביקות, אז על כל פנים יהיה לאדם זה האמונה הידוע. וזכור כי בוקר ויום הנזכר בפסוק הוא לשון בהירות, וערב ולילה הנזכר בפסוק הוא לשון (עבירה) [עכירות]נד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ד (סי' ק)

להגיד בבוקר חסדיך גו' – תהלים צב, ג.

-----  שולי הגליון  -----

נד) בלקו"י לשון עבירות. ונראה שצ"ל לשון עכירות, לעומת בהירות דבוקר ויום, וכנ"ל "והוא בחשיכה בענין הדביקות".

-----  הערות וציונים  -----

שייך לחלק תהלים.

כבר הובא לעיל סי' רעט.