שפד

וכל בניך למודי ה' [ר"ל שמלמדין את ה' האיך לעשות]. על דרך תפילתו של חוני המעגל שהיתה משנה כביכול רצון הבורא יתברך. וכן משה רבינו ע"ה, כדאיתא בזוהר זכור לאברהם ליצחק (וליעקב) [ולישראל עבדיך], אחיד ליה בדרועיה וגופיה. פי' כמשל אחד שלוקח את חבירו אצל היד ואינו מניח אותו לילך ומשנה רצונו. כך כביכול אחז אותו באהבה ויראה ומשנה רצונו יתברך. וכן רבי יהושע אמר אין משגיחין בבת קול, ואמר הקדוש ברוך הוא נצחוני בני. וזהו [וכל] בניך למודי ה' שלומדים כביכול את השי"תנה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ב, א. לקו"א לג סע"א. [מדל"י סי' קמט (קנז).]

וכל בניך למודי ה' – ישעיה נד, יג. תפלתו של חוני המעגל כו' – תענית יט, א. זכור לאברהם גו' – כי תשא לב, יג. אחיד ליה כו' – תקו"ז תכ"א נד, ב. ראה זח"ב קצג, ב. רבי יהושע אמר אין משגיחין כו' – ברכות נב, א, ב"מ נט, ב. ואמר הקב"ה כו' – ב"מ נט, ב.

-----  שולי הגליון  -----

נה) במדל"י כמה שנויים קלים בנוסח וסדר הדברים. ובכל המקבילות כאן המשך: הבן מעלה באביו התפארות [שמתפאר בבן שלו] וכל המדות אהבה ויראה [נולד בו]. וכן [כביכול] למעלה, כשאנו עושין מעשים טובים שיהיה להקב"ה תענוג, אנו מגדלין להקב"ה כביכול [נ"א: מגדילין כביכול אהבה ויראה והתפארת]. והשוה מדל"י סוף סי' קיב (קכג): הכל תלוי בידי אדם, אם כן זה שכתוב וכ"ל בני"ך, ר"ל מי שהוא על דרך הכל בן. שיש אדם שלפעמים עובד מאהבה הנקרא בן, ולפעמים אפילו עבד אינו. אבל מי שהוא הכל בן, הוא למודי ה', כביכול כאלו מלמד להש"י האיך לעשות, כר' יהושע וכר' חנינא בן דוסא.

-----  הערות וציונים  -----

כן עד"ז במדל"י סי' קיא-קיב (קכג). וראה ג"כ מאור עינים ליקוטים ד"ה וזהו פי' הפסוק ואני תפילתי: וזה אמר מ"ו וכל דבריך יהיו בנח"ת, וכשהבן עושה רצון אביו מפני הנחת רוח מתרחב דעתו של אביו, וזהו וכל בניך למודי ה' שמלמדים את הש"י כב"י לעשות רצונם וחפצם כמאמר הכתוב צדיק מושל גו'. ועיי"ע לקו"י סי' קכד.

וכן רבי יהושע אמר כו' – ראה סי' רנח ד"ה אבל, ובהערות שם.