על אגדות חז"ל

שפה

למה היו הראשונים מתפללים ונענים, מפני שהיו מתפללים בשם. פי' כמו שהשושבין רוצה להביא את הכלה לפני החתן, כך החתן רוצה שיביאו את הכלה לפניו. וזהו שהיו מתפללים בשם, שמה שהם רוצים היה רוצה. [נ"א: שמה שהיו רוצים, הוא שיהיה השם רוצה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ב, א. לקו"א לג, א.

מתפללים בשם – ראה מדרש תהלים צא, ח. פסיקתא רבתי סוף פ' כב.

-----  הערות וציונים  -----

בס' דברי אמת להחוזה ס"פ נשא באו"א: שמעתי מהרב המגיד מראוונא האיש האלקים ז"ל מפני מה ראשונים התפללו ונענו שהיו מתפללים בשם, פי' שהיה כוונתם להשי"ת, כי כשאדם יש לו צער חלק אלקי ממעל שבו יש לו צער ופשוט, שאיתא בש"ס ר"מ [סנהדרין מו, א] אפילו יחיד המצטער שכינה מה היא אומרת קלני מראשי וכו'. (ראה מזה כש"ט סי' כ וסי' קכו והנסמן שם בהערות. וראה לעיל סי' נו ובהערות שם). ושם פ' שופטים ד"ה ושרת: שמעתי בשם רבי ז"ל הרב המגיד מראוונא . . פי' שהתפללו בשביל שמו ית'.

שמה שהם רוצים היה רוצה – ראה סי' ס ד"ה והנה נמשיל, ובהערות שם.